Huruvida dessa kortkommandon fungerar likadant i de olika versionerna av Windows, Office, Netscape, Internet Explorer samt andra program kan jag inte svara på. Du får pröva dig fram.

Win-knappen och andra
Win-knappen | Works | Word | Excel | PowerPoint | Publisher | FrontPage | Netscape | IE | Outlook & OE


WIN Öppnar Startmenyn.
WIN + D Minimerar eller maximerar öppna fönster.
WIN + E Startar Utforskaren.
WIN + F Öppnar "Sök: alla filer". (även WIN + F3).
WIN + M Minimerar alla öppna fönster.
WIN + R Visar Kör... dialogrutan.
WIN + F1 Öppnar hjälpen.
WIN + Pause/Break Öppnar systemets egenskaper.
WIN + Escape Öppnar Startmenyn (vid frysning) med lite tur.
WIN + Tab Växlar mellan olika fönster. (även WIN + Shift + Tab).
WIN + Ctrl + F Öppnar Söker... Datorer
WIN + Shift + M Återställer allt som det var innan du tryckte på WIN + M.
WIN + Shift + F10 Motsvarar ett högerklick med musen.
Alt + S Aktiverar Startknappen från Skrivbordet.
Alt + F4 Stänger aktuellt program. Samt Windows. Fungerar även i Win 3.1.
Alt + F4 + Enter Stänger av datorn.
Alt + Backspace Ångra-funktion om man råkat bytt namn på, flyttat, kopierat eller raderat en fil.
Alt + Enter Tar fram "Egenskaper" utan att öppna dokument om titeln är markerad.
Alt + Ctrl + Shift ...samtidigt som du stänger fönstret med "x-knappen" så kommer Windows ihåg fönsterstorleken.
Alt + Ctrl + 2 @-tecknet.
Alt + Enter Visar "Egenskaper" för filen.
Alt + Esc Växlar mellan öppna applikationer på Aktivitetsfältet.
Alt + Mellanslag Visar fönstermenyn.
Alt + Mellanslag + F Fönstret kan nu flyttas mha piltangenterna. Tryck Enter för att "avaktivera".
Alt + Mellanslag + M Minimerar fönstret.
Alt + Mellanslag + S Stänger fönstret.
Alt + Mellanslag + X Maximerar fönstret.
Alt + Mellanslag + Å Återställer fönstret.
Alt + Mellanslag + Ä Storleken på fönstret kan nu ändras mha piltangenterna. Tryck Enter för att "avaktivera".
Alt + PrintScreen
Tar en skärmdump bara av aktivt fönster och inte allt som finns synligt på skärmen. Öppna sedan Word eller annat lämpligt program och "Klistra in".
Alt + Tab Växlar mellan öppna Windowsprogram.
AltGr + E Eurotecknet (Win 98).
AltGr + Shift + ? Ger upp och nervänt frågetecken.
Backspace Tar dig uppåt en nivå i katalogstrukturen inne i en mapp eller på skrivbordet.
Ctrl ...samtidigt som du drar och släpper en fil, så skapas en kopia av filen. Ctrl + Shift skapar en genväg till den.
Ctrl + A Markerar alla filer och mappar i bl a Utforskarens högra del.
Ctrl + F Söker efter enskilda ord, i de flesta program.
Ctrl + O Öppnar filer i de flesta Windowsprogram.
Ctrl + Esc Öppnar Startmenyn. Varje punkt på Startmenyn har första bokstaven understruken. Tryck på respektive understruken bokstav för att gå vidare. Vid flera alternativ med samma bokstav understruken måste man bekräfta med Enter innan mappen öppnas. Vill man till nästa mapp - tryck samma bokstav igen. Om man knappar fel - backa med Esc. Kan fungera när datorn har hängt sig.
Ctrl + Esc (eller Win-knappen), därefter Esc och sedan Shift + Tab. Nu kan man flytta runt bland Skrivbordets ikoner mha piltangenterna. Tryck Enter för att välja.
Ctrl + Esc ...och därefter Alt + M minimerar fönster snabbt.
Ctrl + Shift Håll ner tangenterna och vänster musknapp så åstadkoms samma sak som med höger musknapp när man drar och släpper en fil.
Ctrl + Tab Växlar mellan fönster.
Ctrl + F4 Stänger aktivt fönster.
Ctrl + F6 Växlar mellan fönster.
Ctrl + Mellanslag + X Maximerar fönstret.
Esc Håll ner knappen när Win 95 startas så hoppar Windows över programmen som angivits på raderna LOAD och RUN i Win.ini.
F1 Öppnar hjälpen i de flesta Windowsprogram.
F2 Låter dig byta namn på markerad katalog eller fil i Utforskaren eller på Skrivbordet.
F3 Startar sökfunktionen. (Oftast).
F5 Uppdaterar fönstrets innehåll. (Infogar också tid och datum i programmet Anteckningar.)
F6 eller Tab Växlar mellan adress- fil- och katalogstrukturen i Utforskaren.
Mellanslag Markerar eller avmarkerar ett alternativ i en dialogruta.
Shift ... och klicka på Arkiv så kan du välja "Stäng alla" om du har flera dokument öppna..
Shift + F4 Letar upp senast sökta ord eller fras.
Shift + F10 Högerklicka med skrivbordet.
Shift + Vänsterpil Markerar ett tecken i taget åt vänster.
Shift + Delete Raderar markerad fil i Utforskaren, flyttas inte till Papperskorgen.
Shift + Tab Förflyttar dig bakåt bland alternativen i en dialogruta.
Tab Förflyttar dig framåt bland alternativen i en dialogruta.


Kortkommandon i Works
Win-knappen | Works | Word | Excel | PowerPoint | Publisher | FrontPage | Netscape | IE | Outlook & OE


Ctrl + , (komma) Kommaformat i cell.
Ctrl + 4 Valutaformat i cell.
Ctrl + 5 Procentformat i cell.
Ctrl + D Dagens datum i dokument.
Ctrl + D Fyll nedåt i kalkylark och databas.
Ctrl + E Centrera.
Ctrl + H Sök och ersätt.
Ctrl + I Kursiv stil.
Ctrl + J Justera stycke.
Ctrl + L Vänsterjustera.
Ctrl + M Kapslat indrag.
Ctrl + M Autosumma i kalkylark.
Ctrl + O Radavstånd innan stycke.
Ctrl + R Fyll åt höger i kalkylark och databas.
Ctrl + T Tidpunkt i dokument.
Ctrl + W Stäng dokument.
Ctrl + F7 Söker en synonym.
Ctrl + F8 Markera rad i kalkylark.
Ctrl + F9 Visa databasens formulärdesign.
Ctrl + Enter Sidbrytning i dokument.
Ctrl + Mellanslag Ta bort teckenformatering.
Ctrl + Skift + B Teckensnittsrutan markeras och man kan ändra teckensnitt mha piltangenterna.
Ctrl + Shift + H Hängande indrag.
Ctrl + Shift + K Tar bort celler.
Ctrl + Shift + M Inget kapslat indrag.
Ctrl + Shift + P Teckenstorlek.
Ctrl + Shift + R Högerjustera.
Ctrl + Shift + T Inget hängande indrag.
Ctrl + Shift + F8 Markera hela kalkylarket.
F2 Aktivera formelfält.
F9 Beräkna i kalkylark.
Shift + F7 Synonym till ord i dokument.
Shift + F8 Markera kolumn i kalkylark.
Shift + F9 Visa databas som lista.


Kortkommandon i Word
Win-knappen | Works | Word | Excel | PowerPoint | Publisher | FrontPage | Netscape | IE | Outlook & OE


Alt ...nedtryckt samtidigt som du drar med musen, så kan du markera lodrätt.
Alt + 3 Ett och ett halvt radavstånd.
Alt + 5 Markera tabell.
Alt + B Öppnar Tabellmenyn.
Alt + Dubbelklick Öppnar "Egenskaper" för markerad fil.
Alt + F1 Gå till nästa fält.
Alt + F3 Skapa autotext.
Alt + F5 Återställ programmets fönsterstorlek.
Alt + F7 Hittar nästa felstavade ord.
Alt + F9 Växla mellan alla fältkoder och resultat.
Alt + Ctrl + . (Punkt) Skriver tre punkter i en följd.
Alt + Ctrl + Bindestreck Hårt bindestreck.
Alt + Ctrl + Mellanslag Hårt mellanslag.
Alt + Ctrl + C Symbolen copyright .
Alt + Ctrl + E Infoga slutnot.
Alt + Ctrl + F Infoga fotnot.
Alt + Ctrl + I Förhandsgranska utskrift.
Alt + Ctrl + K Autoformatering.
Alt + Ctrl + N Normalläge.
Alt + Ctrl + L Listnumrering.
Alt + Ctrl + O Dispositionsläge.
Alt + Ctrl + P Sidlayoutläge.
Alt + Ctrl + R Symbolen för registrerat varumärke - .
Alt + Ctrl + S Dela dokument.
Alt + Ctrl + T Trademarksymbolen.
Alt + Ctrl + Y Upprepa sökning.
Alt + Ctrl + Z Gå tillbaka till objekt.
Alt + Ctrl + F1 Infoga fotnot.
Alt + Ctrl + Home Bläddra.
Alt + Ctrl + Page Up Gå till början av fönstret.
Alt + Ctrl + Page Down Gå till slutet av fönstret.
Alt + Ctrl + Shift + Page Down Markera till slutet av fönstret.
Alt + F8 Ordnar makron.
Alt + Shift + D Infogar dagens datum.
Alt + Shift + E Redigera kopplat datadokument.
Alt + Shift + F Infoga kopplat fält.
Alt + Shift + I Markera text som citat.
Alt + Shift + K Förhandsgranska kopplad utskrift.
Alt + Shift + M Skriv ut kopplat dokument.
Alt + Shift + N Koppla dokument.
Alt + Shift + O Markera text som innehållspost.
Alt + Shift + P Placerar sidnumret i dokumentet där markören är.
Alt + Shift + T Ger ett fält med aktuell tid.
Alt + Shift + X Markera text som registerpost.
Alt + Shift + Nedåtpil Förflyttar stycke nedåt i dokumentet.
Alt + Shift + Uppåtpil Flyttar ett stycke ovanför det tidigare.
Alt + Shift + Vänsterpil Ger första alternativet i formatmallen.
Alt + Shift + F1 Gå till föregående fält.
Alt + Shift + F4 Avsluta Word.
Alt + Shift + F10 Markerar avsnitt eller format som ska ingå i innehållsförteckningen.
Ctrl ...samtidigt som man klickar på en mening så blir den markerad.
Ctrl + + (Plus) Automatisk kolumnbredd.
Ctrl + ? Ger upphöjd text. (Ctrl + Mellanslag ger åter normal text.)
Ctrl + = Ger nedsänkt text. (Ctrl + Mellanslag ger åter normal text.)
Ctrl + * Visa oskrivbara tecken.
Ctrl + \ Flyttar mellan samlings- och underdokument.
Ctrl + > Öka teckenstorlek.
Ctrl + 0 Lägger till lite extra utrymme ovanför stycket där markören är.
Ctrl + 1 Ger normalt radavstånd.
Ctrl + 2 Ger dubbelt radavstånd.
Ctrl + 3 Ett och ett halvt radavstånd.
Ctrl + 5 Ett och ett halvt radavstånd.
Ctrl + 8 Minskar teckenstorleken en punkt i taget på markerad text. Ctrl + > fungerar också.
Ctrl + 9 Ökar teckenstorleken en punkt i taget på markerad text. Ctrl + < fungerar också.
Ctrl + A Markera allt.
Ctrl + B Sök. Sök nästa med F3
Ctrl + C Kopiera.
Ctrl + D Visar typsnittsalternativ när ett ord är markerat.
Ctrl + G Ersätt.
Ctrl + H Gå till.
Ctrl + E Centrera stycke.
Ctrl + I Autoformaterar dokument. Eller infogar hyperlänk.
Ctrl + J Marginaljusterar stycke.
Ctrl + K Kursiv stil på markerad text eller normal på redan formaterad text.
Ctrl + L Vänsterjusterar textstycke.
Ctrl + M Ger indrag i samma steg som tabavståndet.
Ctrl + P Skriv ut.
Ctrl + Q Ta bort styckeformatering (marginaljustera).
Ctrl + R Högerjusterar textstycke.
Ctrl + S Spara.
Ctrl + T Hängande indrag.
Ctrl + V Klistra in.
Ctrl + W Stäng dokument.
Ctrl + X Klipp ut.
Ctrl + Y Upprepa inmatning.
Ctrl + Z Ångra inmatning.
Ctrl + F2 Öppnar Förhandsgranska.
Ctrl + F3 Klipp ut insamling. Klipper ut markerat stycke. Markera nästa stycke och klipp ut, och nästa osv. Klistra in alla med Ctrl + Shift + F3.
Ctrl + F5 Återställ fönsterstorlek.
Ctrl + F6 Växlar mellan öppna dokument. (Bläddra baklänges med Ctrl + Shift + F6).
Ctrl + F9 Skapar ett nytt tomt fält.
Ctrl + F10 Maximerar storleken på dokumentfönstret.
Ctrl + F11 Lås fält. Lås upp med Ctrl + Shift + F11.
Ctrl + Backsteg Raderar ordet före markören.
Ctrl + Bindestreck Mjukt bindestreck.
Ctrl + Delete Raderar ordet efter markören.
Ctrl + Mellanslag Ta bort teckenformatering.
Ctrl + Tab Tab i en tabell.
Ctrl + Uppåtpil Flyttar uppåt mellan rader och hoppar över tomrum mellan stycken.
Ctrl + Högerpil Förflyttar markören till slutet av det ord där den befinner sej.
Ctrl + Page Up Gå till början av föregående sida.
Ctrl + Page Down Gå till början av nästa sida.
Ctrl + Shift Ökar teckenstorlek på markerad text.
Ctrl + Shift + > Ökar teckenstorleken en punkt i taget på markerad text.
Ctrl + Shift + = Ger nedsänkt text. (Ctrl + Mellanslag ger åter normal text.)
Ctrl + Skift + A Versaler.
Ctrl + Shift + B Teckensnittsrutan markeras och man kan ändra teckensnitt mha piltangenterna.
Ctrl + Skift + C Kopiera formatering.
Ctrl + Shift + D Stryk under text med dubbel understrykning.
Ctrl + Shift + H Dölj text.
Ctrl + Shift + L Formatmall Lista.
Ctrl + Shift + M Ta bort vänsterindrag.
Ctrl + Shift + N Formatmall Normal. Tar bort aktuell formatering.
Ctrl + Shift + Q Ändra till teckensnittet Symbol.
Ctrl + Shift + S Formatmall.
Ctrl + Shift + T Minska hängande indrag.
Ctrl + Shift + V Klistra in formatering.
Ctrl + Shift + W Stryk under ord, men inte mellanslag.
Ctrl + Shift + F3 Infoga innehållet för insamling.
Ctrl + Shift + F5 Redigera bokmärke.
Ctrl + Shift + F6 Gå till föregående öppna dokument.
Ctrl + Shift + F7 Uppdatera länkad information.
Ctrl + Shift + F8 Markerar block i text eller kolumn. Esc avbryter.
Ctrl + Shift + F9 Ta bort fältets länk.
Ctrl + Shift + F10 Linjal.
Ctrl + Shift + F11 Låsa upp ett fält.
Ctrl + Shift + Bindestreck Hårt bindestreck.
Ctrl + Shift + End Markerar alla tecken från markören till slutet.
Ctrl + Shift + Enter Infoga spaltbrytning. Flyttar även texten högst upp till nästa spalt.
Ctrl + Shift + Mellanslag Om inte orden ska separeras, så kallat fast blanksteg.
Ctrl + Shift + Home Markerar alla tecken från markören till början.
Enter + Ctrl Sidbrytning.
Enter + Shift Ny rad utan att byta stycke.
F2 Förflyttar markerad text eller bild. Klistra in med Enter.
F3 Sätter in autotext i dokumentet.
F4 Repetera sista kommandot.
F5 Öppnar dialogrutan "Gå till".
F6 Nästa fönsterruta.
F9 Uppdatera markerade fält.
F11 Nästa fält.
F12 Öppnar dialogrutan Spara som.
Shift + F1 Ger en hjälpmarkör. (Klicka på en text).
Shift + F2 Kopierar markerad text.
Shift + F3 Växlar mellan små och stora bokstäver.
Shift + F5 Flyttar till senaste positionen I dokumentet.
Shift + F6 Föregående fönsterruta.
Shift + F7 Öppnar synonymordlistan.
Shift + F8 Minskar omfånget i markerat område.
Shift + F9 Växla mellan en fältkod och resultat.
Shift + F11 Föregående fält.
Shift + F12 Sparar dokument.
Shift + Nedåtpil Markerar raden tom första tecknet i nästa rad.
Shift + Högerpil Markerar ett tecken i taget åt höger.
Shift + Vänsterpil Markerar ett tecken i taget åt vänster.
Shift + Home Markerar raden till vänster om markören.
Skift + End Markerar raden till höger om markören.
Shift + Page Down Markerar dokumentet nedåt skärmsida för skärmsida.


Kortkommandon i Excel
Win-knappen | Works | Word | Excel | PowerPoint | Publisher | FrontPage | Netscape | IE | Outlook & OE


Alt + Öppnar dialogrutan för formatmall.
Alt + ; Markera synliga celler i aktiv markering.
Alt + = Summa.
Alt + F1 Infoga diagramblad.
Alt + F2 Spara som.
Alt + F10 Maximerar fönstret.
Alt + Enter Ny rad i samma cell.
Alt + Nedåtpil Visa lista över tidigare inmatningar.
Alt + Page Down Flyttar en skärmsida till höger i kalkylbladet.
Alt + Page Up Flyttar en skärmsida till vänster i kalkylbladet.
Alt + Ctrl + Högerpil Hoppa till nästa markering åt höger.
Alt + Ctrl + Vänsterpil Hoppa till nästa markering åt vänster.
Alt + Ctrl + Shift Öka indrag.
Alt + Ctrl + Tab Minska indrag.
Alt + Shift + Högerpil Gruppera rader eller kolumner.
Alt + Shift + Vänsterpil Dela grupper med rader/kolumner.
Alt + Shift + F1 Infoga nytt kalkylblad.
Backsteg Töm cell.
Ctrl + . (punkt) Gå till nästa hörn i markerat område.
Ctrl + och även Ctrl + ". Kopiera från cellen ovanför.
Ctrl + _ Ta bort kant.
Ctrl + - Ta bort markerade celler.
Ctrl + / Markera aktuell matris.
Ctrl + * Markera aktuellt område.
Ctrl + ] Markera celler med formler som refererar direkt till denna cell.
Ctrl + [ Markera celler som det refereras direkt till i markeringen.
Ctrl + \ Markera celler som skiljer sej från varje rads jämförelsecellen.
Ctrl + " Kopierar från cellen ovanför.
Ctrl + : Visar klockslag.
Ctrl + ; Dagens datum.
Ctrl + # Talformat. Datum med dag, månad och år.
Ctrl + ^ Talformat. Exponentiellt med två decimaler.
Ctrl + % Talformat. Procent utan decimaler.
Ctrl + & Ytterkant.
Ctrl + ) Visa rader.
Ctrl + ! Talformat. Tal med två decimaler.
Ctrl + + Infoga cell.
Ctrl + 0 Gömmer aktuell kolumn. Ctrl + Shift + 0 tar fram den igen.
Ctrl + 1 Formatera celler.
Ctrl + 5 Genomstrykning av/på.
Ctrl + 6 Visa objekt / dölj objekt / visa platshållare.
Ctrl + 7 Formlerna visas i stället för uträkningarna.
Ctrl + 8 Visa eller dölja dispositionssymboler.
Ctrl + 9 Gömmer aktuell rad. Ctrl + Shift + 9 tar fram den igen.
Ctrl + A Markerar alla cellerna i ett blad. Visar formelpalett när du skrivit ett giltigt funktionsnamn i formeln.
Ctrl + B Sök.
Ctrl + C Kopiera.
Ctrl + D Kopiera från celler i raden ovanför markering.
Ctrl + G Gå till.
Ctrl + H Ersätt.
Ctrl + K Infoga hyperlänk.
Ctrl + P Skriv ut excelblad.
Ctrl + R Kopiera från celler i kolumnen till vänster.
Ctrl + S Spara excelblad.
Ctrl + V Klistra in.
Ctrl + W Stäng dokument.
Ctrl + X Klipp ut.
Ctrl + Y Upprepa inmatning.
Ctrl + Z Ångra inmatning.
Ctrl + F2 Om du vill redigera cellinnehåll.
Ctrl + F3 Definiera ett namn.
Ctrl + F5 Återställ fönsterstorlek.
Ctrl + F9 Minimera arbetsboken.
Ctrl + F11 Infoga makroblad från Excel 4,0.
Ctrl + Backsteg Tar dig tillbaka till den aktiva cellen.
Ctrl + Delete Radera till slutet av raden.
Ctrl + End Gå till sista cellen i bladet.
Ctrl + Enter Fyll markerat område med aktuell inmatning.
Ctrl + Home Förflyttar markören till cell A1.
Ctrl + Mellanslag Markera kolumn.
Ctrl + Page Down Flyttar till nästa kalkylblad.
Ctrl + Page Up Flyttar till föregående kalkylblad.
Ctrl + Piltangent Gå till sista cellen i området.
Ctrl + Tab Nästa arbetsbok eller fönster.
Ctrl + Shift + ; Infogar dagens datum i markerad cell.
Ctrl + Shift + + Infogar cell, rad eller kolumn.
Ctrl + Shift + - Tar bort cell, rad eller kolumn.
Ctrl + Shift + _ Tar bort ram kring markerad cell eller celler.
Ctrl + Shift + ~ Talformat. Allmänt.
Ctrl + Shift + @ Talformat. Tid med timma och minut.
Ctrl + Shift + $ Talformat. Valuta med två decimaler.
Ctrl + Shift + * Markerar hela gruppen där muspekaren är placerad.
Ctrl + Shift + } Markera celler med formler som refererar direkt eller indirekt till denna cell.
Ctrl + Shift + { Markera celler som det refereras direkt eller indirekt till i formler i markeringen.
Ctrl + Shift + | Markera celler som skiljer sej från jämförelsecellen i varje kolumn.
Ctrl + Shift + ? Markerar alla celler som är kopplade till anteckningar.
Ctrl + Shift + 0 Visar dold kolumn. Dölj med Ctrl + 0
Ctrl + Shift + 1 Ger aktuellt tal två decimaler.
Ctrl + Shift + 3 Markerar cell som datumformat.
Ctrl + Shift + 4 Ger valutaformat på aktuell cell.
Ctrl + Shift + 5 Ger procentformat på aktuell cell.
Ctrl + Shift + 6 Infogar ram runt markerad cell/er.
Ctrl + Shift + 8 Visar dold ram.
Ctrl + Shift + 9 Visar dold rad. Dölj med Ctrl + 9
Ctrl + Shift + A Infoga argumentnamn och parentes i formel.
Ctrl + Shift + B Teckensnittsrutan markeras och man kan ändra teckensnitt mha piltangenterna.
Ctrl + Shift + O Markera alla celler med kommentar.
Ctrl + Shift + F3 Skapa namn från kolumn- och radetiketter.
Ctrl + Shift + End Utöka markering till sista använda cell.
Ctrl + Shift + Enter Skapa matrisformel.
Ctrl + Shift + Mellanslag Markerar alla objekt när ett är markerat.
Ctrl + Shift + Piltangent Utöka markering åt angivet håll.
Ctrl + Shift + Tab Föregående arbetsbok eller fönster.
Enter Bekräfta cellinmatning.
F2 Redigera aktiv cell.
F3 Klistra in ett namn i en formel.
F6 Nästa fönsterruta.
F7 Stavningskontroll.
F9 Beräkna alla blad i alla öppna arbetsböcker.
F11 Startar ett diagramark.
F12 Öppnar dialogrutan "Spara som".
Home Flytta till början av raden.
Piltangenter Markerar grupp eller diagramelement.
ScrLo (Scroll Lock) Rulla sidan med piltangenterna.
ScrLo + Shift + Home Utöka markering till fönstrets första cell.
ScrLo + Shift + End Utöka markering till sista cellen.
Shift + F2 Gör en anteckning som kopplas till markerad cell.
Shift + F3 Klistra in en funktion i en formel.
Shift + F5 Sök.
Shift + F6 Föregående fönsterruta.
Shift + F7 Synonymer.
Shift + F8 Lägg till markering.
Shift + F9 Beräkna aktuellt kalkylblad.
Shift + F10 Motsvara högerklick. (Esc för att stänga dialogrutan.)
Shift + Backsteg Markera cell om flera är markerade.
Shift + Enter Förflyttar dig uppåt en cell i taget. Eller raden innan.
Shift + Mellanslag Markera rad.
Shift + Piltangenter Markerar dom celler man förflyttar sej över.
Shift + Tab Föregående cell.
Tab Hoppa till nästa olåsta cell i skyddat kalkylblad. Även nästa cell.


Kortkommandon i PowerPoint
Win-knappen | Works | Word | Excel | PowerPoint | Publisher | FrontPage | Netscape | IE | Outlook & OE


B Bildspel eller svart skärm.
D Nästa dolda bild.
O Ursprunglig tidsinställning.
P Dölj pekare tillfälligt under bildspel.
R Radera anteckningar.
S Paus på / av i automatiskt bildspel.
T Ny tidsinställning.
V Bildspel eller vit skärm.
Alt + Shift + - Dölj text under rubrik i disposition.
Alt + Shift + + Visa text under rubrik i disposition.
Alt + Shift + 1 Visa rubriknivå 1 i disposition.
Alt + Shift + A Visa all text och alla rubriker.
Alt + Shift + Högerpil Sänker stycke i disposition.
Alt + Shift + Nedåtpil Flytta stycke nedåt i disposition.
Alt + Shift + Uppåtpil Flytta stycke uppåt i disposition.
Alt + Shift + Vänsterpil Höj stycke i disposition.
Backsteg Föregående bild.
Ctrl + A Markera allt.
Ctrl + B Sök.
Ctrl + C Kopiera.
Ctrl + D Duplicera.
Ctrl + E Centrera.
Ctrl + G Visar eller stödlinjer.
Ctrl + H Ersätt.
Ctrl + I Hyperlänk.
Ctrl + L Dölj pekare permanent under bildspel. Eller vänsterjustera.
Ctrl + M Infoga ny bild.
Ctrl + P Skriv ut.
Ctrl + R Högerjustera.
Ctrl + S Spara.
Ctrl + V Klistra in.
Ctrl + X Klipp ut.
Ctrl + Y Upprepa inmatning.
Ctrl + Z Ångra inmatning.
Ctrl + Backsteg Ta bort ord till vänster.
Ctrl + Delete Ta bort ord till höger.
Ctrl + Enter Nästa platshållare.
Ctrl + Shift + Tab Växla mellan öppna fönster.
Enter Visa nästa bild.
Esc Avsluta bildspel.
F7 Stavningskontroll.
Mellanslag Visa nästa bild.
Page Down Visa nästa bild.
Page Up Föregående bild.
Högerpil Visa nästa bild.
Vänsterpil Föregående bild.


Kortkommandon i Publisher
Win-knappen | Works | Word | Excel | PowerPoint | Publisher | FrontPage | Netscape | IE | Outlook & OE


Ctrl + + Upphöjd text.
Ctrl + D Skugga objekt.
Ctrl + E Centrera text.
Ctrl + F Fetstil.
Ctrl + H Ersätt.
Ctrl + I Infoga hyperlänk.
Ctrl + K Kursiv stil.
Ctrl + L Vänserställa text.
Ctrl + M Växla mellan förgrund och bakgrund.
Ctrl + N Nytt dokument.
Ctrl + O Öppna dokument.
Ctrl + P Skriv ut.
Ctrl + R Högerställa text.
Ctrl + S Spara.
Ctrl + T Göra objekt genomskinliga.
Ctrl + U Understruken text.
Ctrl + W Fästa objekt mot stödlinjer.
Ctrl + Y Upprepa.
Ctrl + Z Ängra.
Ctrl + Alt + - Härt bindestreck.
Ctrl + Shift + N Infoga ny sida.
Ctrl + Shift + O Nedsänkt text.
F6 Placera objekt först.
F9 Zooma (50% / 100%).
Shift + F6 Placera objekt sist.
Shift + Enter Radbrytning.


Kortkommandon i FrontPage
Win-knappen | Works | Word | Excel | PowerPoint | Publisher | FrontPage | Netscape | IE | Outlook & OE


Alt + Enter Egenskaper.
Ctrl + - Nedsänkt text.
Ctrl + + Upphöjd text.
Ctrl + B Fetstil.
Ctrl + E Centrera.
Ctrl + F Sök.
Ctrl + H Sök och ersätt.
Ctrl + I Kursiv text.
Ctrl + K Hyperlänk.
Ctrl + L Vänsterställa stycke.
Ctrl + N Nytt.
Ctrl + O Öppna.
Ctrl + P Skriv ut.
Ctrl + R Högerställa stycke.
Ctrl + S Spara.
Ctrl + T Auto Miniatyr.
Ctrl + U Understruken text.
Ctrl + Y Upprepa.
Ctrl + Z Ångra.
Ctrl + F4 Stäng.
Ctrl + Shift + Z ...när texten är markerad så försvinner all extra formatering.
Shift + Enter Radbyte.


Kortkommandon i Netscape
Win-knappen | Works | Word | Excel | PowerPoint | Publisher | FrontPage | Netscape | IE | Outlook & OE


Alt + Ctrl + S Göm/Visa statusraden.
Alt + Ctrl + T Visa status för sidhämtningar.
Ctrl + Öka storleken på texten.
Ctrl + B Redigera bokmärken.
Ctrl + R Laddar om sidan.
Ctrl + U Visar HTML-koden.
Ctrl + å Minska storleken på texten.
Ctrl + Tab Växla mellan Netscapefönster.
Ctrl + Högerpil Visa senast besökta sida.
Ctrl + Vänsterpil Visa föregående sida.
Mellanslag Gå nedåt på sidan.
Page Down Gå nedåt på sidan.
Page Up Gå uppåt på sidan.
Tab Hoppa mellan raderna.


Kortkommandon i Internet Explorer
Win-knappen | Works | Word | Excel | PowerPoint | Publisher | FrontPage | Netscape | IE | Outlook & OE


Alt + Högerpil Gå framåt.
Alt + Vänsterpil Gå bakåt.
Backsteg Backar en sida.
Ctrl + A Markera allt.
Ctrl + C Kopiera.
Ctrl + F Sök text på webbsida.
Ctrl + P Skriv ut.
Ctrl + S Spara.
Ctrl + V Klistra in.
Ctrl + X Klipp ut.
Ctrl + F4 Markerar adressen i URL-fältet.
Ctrl + Enter ...efter att du skrivit exempelvis "avp" i webläsarens adressfält så läggs www. och .com automatiskt till. Det går lika bra med AltGr + Enter.
Ctrl + Tab Nästa ram.
Ctrl + Shift + Tab Föregående ram.
Ctrl + Hjulmus Ger större eller mindre bokstäver..
Escape Avbryt.
F5 Uppdaterar sidan.
F11 Helskärmsläge.
Shift + F10 Snabbmeny.
Shift + Hjulmus Rulla för att byta sida.
Shift + Musklick ...på en webbadress öppnar sidan i ett nytt fönster.
Tab Förflyttar dig mellan länkarna.


Kortkommandon i Outlook & Outlook Express
Win-knappen | Works | Word | Excel | PowerPoint | Publisher | FrontPage | Netscape | IE | Outlook & OE


- (Minustecken) Dölj svar i diskussionstråden.
+ (Plustecken) Visa alla svar i diskussionstråden.
Alt + K Kontrollera namn.
Alt + S Sänd meddelande.
Alt + Högerpil Nästa meddelande.
Alt + Vänsterpil Föregående meddelande.
Ctrl + > Nästa meddelande.
Ctrl + A Markera allt.
Ctrl + C Kopiera.
Ctrl + D Ta bort (markerat) meddelande.
Ctrl + F Vidarebefordra meddelande.
Ctrl + G Svara till alla, inlägg.
Ctrl + J Nästa olästa mapp.
Ctrl + K Kontrollera namn.
Ctrl + L öppnar Mapplista.
Ctrl + M Skicka olevererad post.
Ctrl + P Skriv ut.
Ctrl + Q Markera som läst.
Ctrl + R Svara avsändaren.
Ctrl + T Markera konversation som läst.
Ctrl + U Nästa olästa e-postmeddelande.
Ctrl + W Gå till diskussionsgrupp.
Ctrl + Y Gå till mapp.
Ctrl + Enter Sänd meddelande.
Ctrl + Shift + A Markera alla som lästa.
Ctrl + Shift + B Adressbok.
Ctrl + Shift + F Sök meddelande.
Ctrl + Shift + I Inkorgen.
Ctrl + Shift + M Hämta allt.
Ctrl + Shift + O Utkorgen.
Ctrl + Shift + R Besvara brev.
Ctrl + Shift + S Signatur.
Ctrl + Shift + U Nästa olästa diskussionstråd.
F3 Sök text.
F5 Uppdatera.


Win-knappen | Works | Word | Excel | PowerPoint | Publisher | FrontPage | Netscape | IE | Outlook & OE

"En dåre säger vad han vet, en vis vet vad han säger."
Judiskt ordspråk